Pliki cookie możesz zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia prywatności swojej przeglądarki internetowej.

Polityka Prywatności    ROZUMIEM

Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz, że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Każdy wymieniony w niniejszym serwisie z nazwy producent może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez producentów, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianym przez producentów. Udostępnianie informacji nie oznacza, że którykolwiek producent udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Firma nasza nie reprezentuje jakiegokolwiek innego serwisu www, do którego istnieje dostęp za pośrednictwem tego serwisu.

W żadnym przypadku firma nasza nie ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, o charakterze ubocznym, wynikające z korzystania z niniejszego serwisu www lub z dowolnego serwisu www, do którego odsyłacze znajdują w tymże serwisie, a w szczególności za utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w innych systemach, nawet jeśli nasza firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Wszelkie informacje są udostępniane przez nas w stanie, w jakim się znajdują ("as is"). Nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), wyraźnych lub domniemanych, a w szczególności domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu, przydatności handlowej ani też gwarancji nienaruszania praw stron trzecich.

Nasza firma może w dowolnej chwili zmienić niniejsze warunki, dokonując aktualizacji tej strony. Użytkownik, korzystając z niniejszego serwisu www, zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zmian, dlatego też winien okresowo sprawdzać zmiany na tej stronie w celu zapoznania się z obowiązującymi go warunkami.

Uwaga:

1. Informacje umieszczone na wszystkich kolejnych stronach służą jedynie do celów informacyjnych i nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa polskiego.

2. W przypadku, gdy opublikowana w niniejszym serwisie przybliżona cena produktu lub usługi jest niepoprawna, ze względu na błąd w technologii lub błąd w informacji źródłowej, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej ceny w dowolnym momencie.

Niniejsze zasady i warunki obowiązują od 2 stycznia 2018 roku.